Day: January 12, 2020

ปริศนาภาพถ่ายนักเดินทางข้ามเวลาจาก ปี ค.ศ. 1940

Photo-puzzle

ในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ในโลกอินเตอร์เน็ตเกิดข่าวลือขึ้นมามากมาย เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ที่มาจากอนาคต ซึ่งได้เข้าไปปรากฏกายในโลกอดีตกาล ซึ่งในยุคนั้นไม่น่าจะมีสิ่งนั้น หรือ สิ่งนี้อยู่ได้ โดยเรื่องราวเหล่านั้นก็มีมากมาย