Month: November 2018

Overtoun Bridge สะพานสุสานสุนัข

Overtoun-Bridge-pic

Overtoun Bridge สะพานลึกลับที่เหล่าหมาพากันกระโดดลงมาจากจุด ๆ เดียวกัน คริสต์ศตวรรษที่ 19 ทางตอนเหนือของเมืองสกอตแลนด์ของกลาสโกว์มีปราสาทชื่อว่า Overtoun House ในช่วง 160 ปีที่ผ่านมาสถานที่ดังกล่าว